OWH – Ogólne Warunki Handlowe

Ważność warunków handlowych

Podstawą prawną wszystkich umów kupna i dostawy są nasze „Ogólne warunki handlowe“. Obowiązują one także wszystkie kolejne umowy, nawet jeśli nie zostało to ponownie wyraźnie uzgodnione. Sprzeczne lub uzupełniające warunki zleceniodawcy, zamawiającego/kupującego oraz ustalenia ustne są tylko wtedy wiążące, jeśli potwierdzimy je pisemnie.

 

Zawieranie umów

Nasze oferty, sporządzone na podstawie przekazanych nam danych, są ważne, o ile nie podano inaczej, 5 dni roboczych, a po tym czasie niezobowiązujące. Niekompletne lub niejasne dane w zamówieniu/zleceniu, które prowadzą do błędów w dostawie, obciążają kupującego/zamawiającego. Jednoznacznym określeniem danego artykułu jest symbol/nazwa. Koszty wszystkich późniejszych zmian wykonanych na polecenie zleceniodawcy ponosi zleceniodawca. Zmiany i anulowanie zleceń/zamówień na towary, które zostały dostarczone, nie jest możliwe. Ilustracje i dane techniczne zawarte w materiałach informacyjnych i reklamowych nie są wiążące. Zastrzegamy możliwość wystąpienia zmian, błędów drukarskich i pomyłek. Informacje dotyczące terminów dostaw są zasadniczo niewiążące. Roszczenia odszkodowawcze za niewykonaną lub opóźnioną dostawę są wykluczone. Klient nie może zwrócić dostawy częściowej. 

 

Ceny

Wszystkie ceny (w podanej walucie) są cenami netto (bez podatku VAT). Ceny nie zawierają kosztów transportu i opakowania. Zastrzegamy sobie prawo zmian cen w zależności od cen surowców na rynku. Kupujący zostanie poinformowany o zmianie ceny drogą elektroniczną. 

 

Transport

W momencie przekazania towarów firmie spedycyjnej, najpóźniej jednak w chwili opuszczenia naszego magazynu, odpowiedzialność przejmuje zamawiający/kupujący. Wybór rodzaju transportu i opakowania pozostaje w naszej gestii, co nie powoduje, poza przypadkiem umyślnego spowodowania szkód lub poważnych zaniedbań, przejęcia odpowiedzialności. Koszty transportu ekspresowego lub innych podobnych form transportu pokrywa kupujący. Gotowość do odbioru przedmiotu transakcji Plast-Form zgłosi Klientowi pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient nie może odmówić przyjęcia lub zwrócić dostawy częściowej. Plast-Form zastrzega sobie prawo do zmiany/przedłużenia terminu realizacji transakcji handlowej, jeśli wynika to z przyczyn niezależnych od Plast-Form. Zmiana terminu realizacji transakcji handlowej nie stanowi podstawy do odstąpienia od Umowy przez Klienta ani podstawy roszczeń odszkodowawczych. W przypadku realizacji zamówień długoterminowych, realizowanych partiami, Plast-Form zastrzega sobie prawo powstrzymania się od wydania towaru do czasu zapłacenia pełnej wartości faktury za pierwszą/uprzednią partię. Realizacja transakcji może być uzależniona od uiszczenia zaliczki/przedpłaty. Zwrot przedmiotu transakcji możliwy jest wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Plast-Form. Odbiór/wydanie przedmiotu zamówienia następuje w siedzibie Plast-Form. Z chwilą odbioru/wydania przedmiotu zamówienia ryzyko związane z towarem przechodzi na kontrahenta. W przypadku gdy Klient rezygnuje z osobistego odbioru przedmiotu zamówienia i zażąda przesłania go na podany adres, odbiór uważa się za dokonany, a transport następuje w sposób wskazany przez Klienta, na jego koszt oraz ryzyko. Transport odbywa się na koszt i ryzyko Klienta w każdym przypadku, gdy jest konieczny, niezależnie od powodów zaistnienia tej konieczności, w tym również w postępowaniu reklamacyjnym. Zwrot towaru na wezwanie Plast-Form następuje na koszt i ryzyko Klienta. 

 

Prawo własności

Klauzula – Kontokorrent/klauzula salda (klauzula powiązania handlowego):

Sprzedający zastrzega sobie prawo własności towaru do chwili wyrównania wszelkich roszczeń sprzedającego w stosunku do kupującego wynikających z powiązania handlowego łącznie z przyszłościowo powstającymi roszczeniami z jednocześnie lub później zawartych kontraktów. Obowiązuje to również wtedy kiedy poszczególne lub wszystkie roszczenia sprzedającego przyjęte zostaną do bieżącego rachunku, wciągnięte do salda i uznane. Przedłużone prawo zastrzegające własność przy dalszej sprzedaży z klauzulą odstąpienia wstępnego: sprzedający upoważniony jest do dalszej sprzedaży towaru, którego dotyczy zastrzeżenie własności, w normalnym procesie handlowym tylko wtedy, jeśli odstąpi on niniejszym sprzedającemu już teraz wszystkie roszczenia, które powstają u niego z dalszej sprzedaży w stosunku do odbiorcy lub w stosunku do osób trzecich. Jeśli towar, którego dotyczy to zastrzeżenie, zostaje sprzedawany nieprzetworzony lub w połączeniu z przedmiotami, które są wyłącznie własnością kupującego, to kupujący już teraz odstępuje wszystkie powstałe z dalszej sprzedaży roszczenia w pełnej wysokości do sprzedającego. Jeśli towar, którego to zastrzeżenie dotyczy, zostaje sprzedawany przez kupującego po przetworzeniu/połączeniu z towarem nie należącym do sprzedającego, to już teraz kupujący odstępuje wszystkie powstałe roszczenia z dalszej sprzedaży w wysokości wartości towaru zastrzeżonego z wszystkimi prawami ubocznymi z priorytetem przed pozostałością. Sprzedający przyjmuje to odstąpienie. Kupujący jest upoważniony do ściągnięcia tych roszczeń nawet już po odstąpieniu. Prawo sprzedającego do samodzielnego ściągania roszczeń pozostaje przez to nienaruszone; jednak sprzedający zobowiązuje się nie ściągać roszczeń tak długo, dopóki kupujący w sposób należyty wypełnia swoje płatnicze i inne zobowiązania. Sprzedający może zażądać aby kupujący podał mu odstąpione roszczenia i jego dłużników, podał wszystkie do ściągnięcia potrzebne dane, wydał przynależne dokumenty i poinformował dłużników o odstąpieniu. Klauzula czeku/weksla: jeśli w powiązaniu z zapłatą ceny kupna przez kupującego uzasadniona będzie odpowiedzialność wekslowa sprzedawcy, to zastrzeżone prawo własności jak również będące tu podstawą roszczenie wynikające z dostawy towaru nie wygasa przed zrealizowaniem weksla przez sprzedawcę jako osobę odniesioną.

 

Produkty  i projekty

Szkice, projekty, próbki, wzory i nadruki próbne zlecone przez zamawiającego wykonywane są na jego koszt. Zleceniodawca ma obowiązek sprawdzenia przesłanych do korekty projektów i produktów. Odpowiedzialność za błędy w projekcie/produkcie przechodzi na zamawiającego w momencie przesłania pisemnej akceptacji projektu lub produktu przez zamawiającego, o ile błędy nie zostały spowodowane usterkami technicznymi w procesie produkcyjnym. Powyższe obowiązuje również przy kolejnych etapach produkcji. Rachunek zostanie wystawiony za dostarczoną ilość. Za projekty i produkty, które zginą podczas przesyłania, nie ponosimy odpowiedzialności. 

 

Prawo zwrotu

Niewłaściwa dostawa zrealizowana na podstawie zamówienia telefonicznego nie podlega zwrotowi z powodu możliwości powstania nieścisłości przekazu. Zwrot może nastąpić tylko na podstawie naszej pisemnej zgody, w przeciwnym wypadku nie zostanie on przyjęty i odesłany na koszt nadawcy. Przy zwrocie źle zamówionych towarów może zostać naliczone 10% wartości towarów jako koszt przygotowania. 

 

Reklamacje i gwarancje

Kupujący/zamawiający ma obowiązek sprawdzić dostarczony towar i niezwłocznie zgłosić pisemnie wady, najpóźniej jednak 7 dni po otrzymaniu towaru. Wada części dostawy nie upoważnia do reklamacji całej dostawy. Wady ukryte również muszą zostać niezwłocznie, pisemnie zgłoszone, najpóźniej 7 dni po odkryciu. Małe lub technicznie nieuniknione odchylenia od jakości, koloru, wagi, itp. nie są podstawą do złożenia reklamacji. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji wszelkimi kosztami poniesionymi przez sprzedającego obciążony zostaje kupujący/zamawiający. W przypadku uzasadnionych reklamacji stosujemy – adekwatnie do wielkości wad – likwidowanie wad, upust cenowy lub wymianę na towar pełnowartościowy. Jeśli likwidacja wad wzgl. wymiana nie dojdzie do skutku, kupujący/zamawiający ma prawo żądać anulowania umowy. To samo prawo przysługuje kupującemu/zamawiającemu, gdy odmawiamy w uzasadnionym przypadku wykonania likwidacji wad wzgl. wymiany lub upłynie ustalony przez sprzedającego termin wykonania likwidacji lub wymiany jak również termin ustalony przez kupującego, ale uwzględniający zakres i czasochłonność wykonywanych zmian i napraw. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia, szkód powstałych (po przejęciu odpowiedzialności za towar) w wyniku niewłaściwego użytkowania, przechowywania, transportu i innych, szkodliwych czynników. Ubytki i szkody powstałe podczas transportu należy zgłosić transportującej towar firmie spedycyjnej. Powyższe obowiązuje również w wypadku szkody, gdy uszkodzenie opakowania jest niewidoczne. Wykluczamy odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku użytkowania urządzeń elektrycznych, programów komputerowych i podobnych artykułów. 

 

Prawa autorskie projektów

Zastrzegamy sobie prawa autorskie i własności do naszych ofert, projektów, rysunków, wzorów i innych dokumentów. Bez naszej zgody nie wolno udostępniać ich osobom trzecim. Zamawiający gwarantuje, że wykonując zlecenie nie naruszamy praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich, własności i kopiowania). Na towarach Plast-Form może zostać umieszczony w odpowiedniej formie znak identyfikacyjny.

 

Płatności

Płatności „netto + VAT“ odbywają się w terminie 14 dni. Odliczanie kosztów opakowania i transportu i innych bez naszej zgody jest niedozwolone (powstałe różnice pozostają zobowiązaniem i będą egzekwowane). Przy pierwszym zakupie i przy zamówieniu do 1000 zł płatność odbywa się poprzez fakturę przepdłaconą – proforma. Po przekroczeniu terminu płatności zostaną wysłane ponaglenia i naliczone ustawowe odsetki karne. Po wysłaniu trzeciego ponaglenia następuje skierowanie windykacji na drogę postępowania sądowego. Jednocześnie kolejne dostawy odbywają się wyłącznie na zasadzie faktury przedpłaconej – proforma.

 

Ważne informacje

Państwa adres znajduje się w naszej komputerowej bazie danych. Prosimy o informowanie nas o zmianach adresu, abyśmy mogli informować Państwa o naszej aktualnej ofercie handlowej. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na przechowywanie adresu w bazie danych, zostanie on usunięty. Zamówienia o wartości poniżej 50 PLN nie mogą zostać zrealizowane. Przy zamówieniu o wartości poniżej 1000 PLN netto doliczamy 50 PLN jako opłatę manipulacyjną. Zamawiający poniżej 18 lat muszą dołączyć podpis opiekunów prawnych. Przy produktach niestandardowych zastrzegamy sobie prawo do technicznie uwarunkowanych zmian ilości dostarczonych towarów w zakresie +/- 10%. Powyższe „Ogólne warunki handlowe“ obowiązują we wszystkich przypadkach. Przedstawienie Państwa warunków zakupów nie powoduje zmian naszych warunków handlowych. Jeśli jeden z powyższych warunków stanie się nieskuteczny prawnie, skuteczność prawna pozostałych pozostaje bez zmian. W pozostałych wypadkach nie ujętych w „Ogólnych warunkach handlowych“ obowiązują stosowne przepisy „Kodeksu handlowego” i „Kodeksu cywilnego“. Ewentualne spory prawne rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby firmy Plast-Form tj. Sąd Rejonowy w Płońsku.